ZAPYTANIE OFERTOWE – dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

 ZAMAWIAJĄCY

 

Toruński  Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z/s w Toruniu ul. Kopernika 27

NIP: 879 23 35 587, REGON: 871629491, KRS: 0000130814.

Kapitał zakładowy: 4 190 000  PLN

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz 2024 rok
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1. W zakresie zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2023  rok przez biegłego rewidenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości, w tym zobowiązań pozabilansowych Funduszu z tytułu udzielonych poręczeń oraz generowanego z tego tytułu ryzyka jak również sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatnością ich wysokości do poziomu ryzyka oraz wysokości stworzonych odpisów aktualizacyjnych z tytułu wypłaconych poręczeń za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  2. W zakresie określonym w punkcie a na kolejny rok, tj. badanie sprawozdania finansowego za rok 2024.
 3. W ofercie prosimy o podanie w szczególności następujących danych i informacji:
  1. Cena usługi badania sprawozdania finansowego w zakresie opisanym w pkt 2 ppkt. a i b.
  2. Pisma referencyjne z innych Firm potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu badań sprawozdań finansowych – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  3. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu uprawniającego do prowadzenia badania sprawozdania finansowego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta wraz za załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundusz@tfpk.pl poczty tradycyjnej lub też dostarczona osobiście do siedziby Spółki TFPK Sp. z o.o. ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń
 2. Termin składania ofert upływa dnia 25 listopada 2023 o godzinie 15:00.
 3. Rada Nadzorcza TFPK Sp. z o.o. dokona wyboru Biegłego Rewidenta w okresie: do dnia 22 grudnia 2023r.

 

 IV.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem ww.tfpk.pl

 

 V.DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od procesy wyboru wykonawcy bez konieczności podania przyczyny.
 2. W ofercie należy podać cenę brutto zamówienia (z podatkiem VAT) oddzielnie dla roku 2023 i 2024. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związane z wykonaniem zamówienia.
 3. Podana w ofercie cena jest ceną niezbędną wyłącznie dla potrzeb oceny ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej i przyjęcia wstępnej, szacunkowej wartości umowy/zamówienia.
 4. Warunki, na których będzie zawarta umowa zostaną uszczegółowione przez strony po dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wyłoniona w niniejszym trybie będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 6. Wszelkie rozliczenia finansowe związane z zamówieniem będą przeprowadzane w złotych polskich
 7. Każdy uczestnik składający ofertę ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.
 8. Dodatkowych informacji udziela Pan Robert Małkiewicz pod numerem telefonu 662 257 081, oraz adresem email: fundusz@tfpk.pl

ZAŁĄCZNIK – zapytanie biegły

Skip to content