Torun Space Labs

Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o w partnerstwie z URBITOR Sp. z o.o. realizuje projekt „Torun Space Labs”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie kompleksu obiektów na potrzeby Toruń Space Labs. Powstała infrastruktura będzie przeznaczona głównie dla MŚP działających w branżach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego. Jednym z niszowych obszarów, do którego rozwoju przyczyni się powstała infrastruktura, będzie przemysł kosmiczny. W wytworzonej infrastrukturze wydzielone zostaną strefy o charakterze innowacyjnych centr demonstracyjnych, fab labów oraz living labów. Na kompleks TSL składać się będzie główny budynek trzykondygnacyjny z przylegającym do niego parterowym modułem prototypowni oraz całoroczną konstrukcją sferyczną (Space Arena). Projekt zakłada wybudowanie kompleksu TSL, zagospodarowanie terenu oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia specjalistycznych usług.

Wartość całkowita projektu: 22 038 297,91 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 18 034 645,61 PLN
Dofinansowanie ze środków europejskich: 15 329 448,76 PLN

Skip to content