Poręczenie PLD PLUS

Poręczenie PLD PLUS jest częścią rządowego programu wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem funduszy poręczeniowych. Udzielane jest w ramach projektu Gwarancja de minimis PLUS (Portfelowa Linia Gwarancyjna z Poręczeniem Funduszy PLD PLUS) i ma charakter portfelowy. Oznacza to, że wniosek o jego udzielenie składany jest w banku kredytującym. Bank samodzielnie ocenia, czy dana transakcja może zostać objęta poręczeniem, czy nie. Fundusz, w tym przypadku nie przeprowadza indywidualnej analizy danego wniosku.

Poręczenia PLD PLUS udzielane przez nasz fundusz są dostępne za pośrednictwem SGB Bank SA oraz banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, działających na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Zasady i warunki udzielania Poręczeń PLD PLUS

Grupa docelowa:

 • mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP)

Rodzaj poręczanego kredytu:

 • obotowe (finansowanie bieżącej działalności)
 • inwestycyjne

Maksymalna kwota poręczanego kredytu – 1 mln 

Maksymalna kwota gwarancji i poręczenia – 800 tys. zł, w tym:

 • 600 tys. gwarancja de minimis BGK
 • 200 tys. poręczenie Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Maksymalna wysokość gwarancji i poręczenia – 80% kwoty kredytu, w tym:

 • 60% gwarancja BGK
 • 20% poręczenie TFPK

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji i poręczenia:

 • 27 miesięcy (2-letni okres kredytowania + 3 miesiące) dla kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, w tym także w rachunku bieżącym
 • 99 miesięcy (8-letni okres kredytowania + 3 miesiące) dla kredytów inwestycyjnych

Cena gwarancji i poręczenia (liczona od kwoty udzielonego zabezpieczenia)

0,87% łącznie za rok obowiązywania gwarancji i poręczenia, w tym:
 • 0,5% gwarancja de minimis BGK
 • 1,99% poręczenie TFPK

Zabezpieczenie:

Weksle własne in blanco kredytobiorcy wystawione na rzecz:

 • Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Krajowej Grupy Poręczniowej

Wykonanie zobowiązania:

Gwarancja i poręczenie są nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie banku w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wezwania do zapłaty.

Miejsce udzielenia gwarancji i poręczenia:

Wszelkie formalności odbywają się bezpośrednio w banku kredytującym, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt.

Skip to content