Poręczenie należytego wykonania umowy/rękojmia za wady i gwarancji jakości

Poręczenie gwarancji należytego wykonania umowy i/lub rękojmia za wady i/lub gwarancji jakości jest dopuszczone oraz zawarte w ustawie Prawo zamówień Publicznych (zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej z dopuszczalnych form wymienionych w art. 97 pkt 7 ustawy pzm.tj.

  • Pieniądzu,
  • Gwarancji bankowej
  • Gwarancji ubezpieczeniowej,
  • Poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości.

Maksymalna kwota poręczenia gwarancji należytego wykonania umowy to 500.000 pln

W przypadku wyższych kwot istnieje możliwość współpracy podmiotów udzielających gwarancji należytego wykonania umowy, tak by spełnić oczekiwania w kwestii skutecznego zabezpieczenia.

Poręczenie należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych gwarantuje zamawiającemu, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jego roszczenia zostaną zaspokojone.

Dodatkowo jeżeli zlecenie obejmuje również okres gwarancyjny także pokrycie roszczeń z tytułu jakości i rękojmi co do szkód powstałych w późniejszym terminie.

Poręczenia kontraktowe dają pewność, że w przypadku naruszenia warunków kontraktu przez wykonawcę, zamawiający otrzyma szybko kwotę stanowiącą zabezpieczenie kontraktu.

  • Brak konieczności „zamrażania środków pieniężnych” – zwiększenie kapitału obrotowego
  • Utrzymanie płynności
Skip to content