Poręczenie należytego wykonania umowy/rękojmia za wady i gwarancji jakości

Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz się zabezpieczyć przed nieprawidłowym przeprowadzeniem kontraktu? W takim razie możesz skorzystać z usług Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Udzielamy świadczeń należytego wykonania umowy, a także rękojmi za wady i gwarancji jakości mikro-, małym i średnim firmom na terenie Torunia oraz całego województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki temu zabezpieczeniu masz pewność, że jeśli zobowiązania wynikające z kontraktu nie zostaną wypełnione przez dłużnika, to my je wykonamy.

Zabezpieczenie kontraktu w przetargach

Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze specjalnego świadczenia, jakim jest poręczenie należytego wykonania umowy i/lub rękojmia za wady i gwarancji jakości zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej z dopuszczalnych form wymienionych w art. 97 pkt 7 ustawy pzm.tj.:

  • pieniądzu,
  • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
  • świadczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Toruński Fundusz Poręczeniowy jest jednym z podmiotów uprawnionych do udzielania tego typu zabezpieczeń. Pozwalają przedsiębiorstwom biorącym udział w przetargach nie blokować środków pieniężnych na czas realizacji kontraktu. Dzięki temu firmy zachowują płynność finansową swojej działalności gospodarczej.

Poręczenie należytego wykonania umowy – na czym polega?

Maksymalna wartość świadczenia to 500.000 PLN. W przypadku wyższych kwot istnieje możliwość współpracy podmiotów udzielających gwarancji tak, by spełnić oczekiwania w kwestii skutecznego zabezpieczenia. Poręczenie należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych gwarantuje zamawiającemu, że w przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z kontraktu jego roszczenia zostaną zaspokojone przez nasz Fundusz. Dodatkowo zlecenie obejmuje okres gwarancyjny, w tym pokrycie roszczeń z tytułu jakości i rękojmi co do szkód powstałych w późniejszym terminie.

Zalety skorzystania z usług Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Biorąc udział w przetargu, poręczenie należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady oraz gwarancji jakości daje pewność przedsiębiorstwom, że w przypadku naruszenia warunków przez wykonawcę zamawiający szybko otrzyma kwotę stanowiącą zabezpieczenie kontraktu. Głównymi zaletami tego typu świadczenia są m.in.:

  • brak konieczności „zamrażania środków pieniężnych” – zwiększenie kapitału obrotowego,
  • utrzymanie płynności finansowej,
  • możliwość przystąpienia do wielu przetargów jednocześnie,
  • oszczędność czasu,
  • wzrost wiarygodności przedsiębiorcy jako uczestnika przetargu,
  • zwiększona szansa na terminowe wywiązanie się z realizacji kontraktu.
Skip to content