Poręczenia dotacji

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. poręcza dotacje przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz instytucje wskazane przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Współpracujemy w tym zakresie z:

  • Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Wąbrzeźnie
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Notecią
  • Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Bydgoszczy (PTE)
  • Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu (IPH)

O poręczenie może ubiegać się każdy, kto wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zawnioskuje o jej zabezpieczenie w formie poręczenia.

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenie TFPK zabezpiecza do 80% wartości dotacji, bez dodatkowych kosztów jej przyznania i uruchomienia.

Prowizja za przyznanie poręczenia zgodna z tabelą prowizji.

Zabezpieczeniem udzielonego przez TFPK poręczenia jest weksel własny in blanco beneficjenta.

 

Osoba zaintersowana poręczeniem dotacji składa wniosek o udzielenie poręczenie  wraz z załącznikami.

Załączniki:

 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego zawierająca opis przedsięwzięcia wraz z wymaganymi przez PUP załącznikami,
 • projekt umowy o udzielenie wsparcia finansowego
 • zgoda Wnioskodawcy na przekazywanie informacji
 • oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy
 • pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Skarbu Państwa
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Usługi doradcze

 • Pożyczka/dotacja Na START – kompleksowe przygotowanie dokumentacji (wypełnienie wniosku wraz z załącznikami do wniosku oraz przygotowanie biznesplanu) dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 • Przygotowanie dokumentacji kredytowej/pożyczkowej dla MŚP w części finansowej i merytorycznej.
 • Przygotowywanie biznesplanu i wsparcie podmiotów gospodarczych w procesie kredytowania.
 • Doradztwo w zakładaniu działalności gospodarczej.
Skip to content