Poręczenia dla OPP

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. udziela indywidualnych poręczeń spłaty kredytów i pożyczek Podmiotom Ekonomii Społecznej posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). 

Organizacje Pożytku Publicznego to podmioty spełniające wymagania określone w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), wpisane do Wykazu organizacji pożytku publicznego prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i posiadające stosowny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych ww. ustawą.

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Rodzaje poręczanych instrumentów finansowych

 • pożyczki obrotowe
 • pożyczki inwestycyjne
 • pożyczki inwestycyjno-obrotowe

Warunki które musi spełnić OPP

 • prowadzi działalność gospodarczą, działalnośc statutową odpłatną lub nieodpłatną,
 • prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • złoży odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją,
 • nie jest w stosunku do niej prowadzone postępowanie układowe, ugodowe bankowe, liwidacyjne lub upadłościowe,
 • nie ma zeległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
 • posiada zdolność kredytową pozytywnie zweryfikowaną przez instytucję finansującą,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenie TFPK może być udzielone w szczególności na:

 • nabycie środków trwałych,
 • budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia,
 • zakup oprogramowania,
 • pokrycie kosztów i innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
 • prefinansowanie przedsięwzięć mających przyznane środki w ramach projektów krajowych, unijnych i innych,
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności OPP

Warunki poręczeń na rzecz OPP

 • poręczenia udzielane są w złotych do kwoty z góry oznaczonej,
 • wysokość poręczenia – do 50% wartości pożyczki,
 • maksymalna kwota jednostkowego poręczenia – 50 000 zł,
 • maksymalne, łączne zaangażowane w jeden podmiot – 50 000 zł,
 • maksymalny okres poręczenia – 66 miesięcy,
 • zabezpieczenie – weksel własny in blanco

Prowizja za poręczenie

Z tytułu udzielonego poręczenia fundusz pobiera prowizję. Prowizja wyliczana jest za okres od daty zawarcia umowy poręczenia do terminu ważności poręczenia i pobierana jest w okresach płatności rat odsetkowych na rzez instytucji finansującej. Szczegółowe warunki pobierania prowizji określa umowa o udzielenie poręczenia.

Dokumenty potrzebne do otrzymania poręczenia znajdują się tutaj.

Poręczenia dla PES

Udzielamy poręczeń bezzwrotnego wsparcia finansowego przyznawanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Beneficjentom wsparcia finansowego, tj. podmiotom, które mogą otrzymać wspracie finansowe na cele związane bezpośrednio z podjęciem działalności gospodarczej.

Beneficjentami wsparcia finansowego mogą być podmioty, o których mowa w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w Toruniu”, które w chwili udzielenia przez nasz fundusz poręczenia posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy lub status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i wolontariacie.

Poręczeniem może być objęty Beneficjent nie znajdujący się w trudnej sytuacji w rozumieniu Działu 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Warunki Poręczeń dla PES

 • poręczenie udzielane jest w złotych do kwoty z góry oznaczonej
 • wysokość poręczenia – do 50% kwoty kapitału przyznanego przez ECWM wsparcia finansowego
 • poręczenie jest udzielane na okres ustalony w umowie poręczenia
 • maksymalny okres poręczenia – 66 miesięcy
 • zabezpieczenie poręczenia – weksel własny in blanco Beneficjenta
 • od udzielonego poręczenia fundusz pobiera od Beneficjenta wsparcia finasowego jednorazową prowizję

Poręczeniem udzielanym przez TFPK może być objęte wsparcie finansowe udzielone Beneficjentom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Beneficjent w dniu podpisania umowy o udzielenie poręczenia musi posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy lub status organizacji pożytku publicznego, czego potwierdzeniem jest formalny wpis w CEIDG lub KRS oraz oświadczenie Beneficjenta.

Skip to content