Poręczenia dla PES

Udzielamy poręczeń bezzwrotnego wsparcia finansowego przyznawanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Beneficjentom wsparcia finansowego, tj. podmiotom, które mogą otrzymać wspracie finansowe na cele związane bezpośrednio z podjęciem działalności gospodarczej.

Beneficjentami wsparcia finansowego mogą być podmioty, o których mowa w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w Toruniu”, które w chwili udzielenia przez nasz fundusz poręczenia posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy lub status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i wolontariacie.

Poręczeniem może być objęty Beneficjent nie znajdujący się w trudnej sytuacji w rozumieniu Działu 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Warunki Poręczeń dla PES

  • poręczenie udzielane jest w złotych do kwoty z góry oznaczonej
  • wysokość poręczenia – do 50% kwoty kapitału przyznanego przez ECWM wsparcia finansowego
  • poręczenie jest udzielane na okres ustalony w umowie poręczenia
  • maksymalny okres poręczenia – 66 miesięcy
  • zabezpieczenie poręczenia – weksel własny in blanco Beneficjenta
  • od udzielonego poręczenia fundusz pobiera od Beneficjenta wsparcia finasowego jednorazową prowizję

Poręczeniem udzielanym przez TFPK może być objęte wsparcie finansowe udzielone Beneficjentom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Beneficjent w dniu podpisania umowy o udzielenie poręczenia musi posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy lub status organizacji pożytku publicznego, czego potwierdzeniem jest formalny wpis w CEIDG lub KRS oraz oświadczenie Beneficjenta.

Skip to content