Ogłoszenie o naborze Partnera do Projektu

Spółka Toruńskie Laboratorium Biznesu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000714648, NIP 956-232-80-70, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie 2014-2020, ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, zwanego dalej „Projektem”.

 I.              Cel partnerstwa.

Wspólne przygotowanie i realizacja Projektu mającego na celu polepszenie warunków do rozwoju MŚP oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw korzystających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z obiektów przeznaczonych na wsparcie działalności biznesowej, współfinansowanych w ramach Programu, a także wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach. Partnerstwo musi służyć zwiększeniu potencjału poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego i publicznego.

 II.           Zakres tematyczny partnerstwa.

W ramach projektu planuje się utworzenie infrastruktury biznesowej:

 1. centrum demonstracyjnego – centra służące demonstracji doświadczeń, urządzeń lub produktów; w przedmiotowej kategorii nie mieszczą się hale targowo-wystawiennicze,
 2. fab lab – niedużej wielkości warsztat/laboratorium testowe, umożliwiające użytkownikom korzystanie z dostępnych narzędzi (w dużej mierze nowoczesnych i sterowanych komputerowo), często potrzebnych do wytworzenia produktu, którego nie można włączyć w proces masowej produkcji,
 3. living lab – praktyczny instrument wdrażania popytowego podejścia do innowacji w UE, czyli tworzenia otwartych innowacji dzięki współpracy różnych podmiotów (np. producentów) z użytkownikami, którzy inspirują ten proces i mogą stanowić jego siłę napędową.  Living lab stwarza środowisko, w którym innowacje powstają przy pomocy procesów testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej pracy obu stron.

Dopuszcza się możliwość utworzenia jednego lub kilku z powyższych typów infrastruktury biznesowej.

Przy świadczeniu usługi na powstałej w wyniku realizacji projektu infrastrukturze będą preferowani odbiorcy, których przedsięwzięcia wpisują się w obszary wyznaczone przez regionalną strategię inteligentnych specjalizacji.

 III.        Forma prawna partnera.

Partnerem może zostać każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą. Partner musi prowadzić działalność na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Partnerstwo nie może zostać zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014, str. 1 i nast.) (dalej: rozporządzenie 651/2014). Dopuszcza się możliwość, aby partnerem było konsorcjum podmiotów spełniających określone wyżej warunki.

 IV.        Wymagania.

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera, który:

 1. prowadzi działalność na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczy, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
 2. zadeklaruje współfinansowanie przedsięwzięcia ze środków prywatnych w wysokości minimum 15% kosztów całkowitych (przy czym minimalna wartość wkładu wynosi 3 mln zł) w zamian za możliwość zarządzania infrastrukturą  w wynegocjowanym w dalszym postępowaniu okresie.
 3. nie jest obciążony obowiązkiem zwrotu pomocy publicznej, wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym oraz nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu punktu 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji[1],
 4. nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

a)    art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b)   art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)    art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

5.wykaże, że jego działania są zgodne z celami partnerstwa, tj.:

– wykaże doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą przeznaczoną dla firm technologicznych i startupów,

– wykaże doświadczenie w pracy na rzecz wspierania startupów i firm technologicznych i polepszenia warunków rozwoju MŚP

6.dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi, zdolnymi do realizacji projektów o podobnym charakterze, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z posiadanym doświadczeniem, wykształceniem oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w Projekcie, przy czym za wystarczający uznaje się doświadczony zespół projektowy obejmujący co najmniej 2 osoby.

 V.           Zgłoszenie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwę przedsiębiorstwa, adres kandydata/telefon/e-mail,
 2. formę prawną oraz formę własności,
 3. status przedsiębiorstwa (Mikro/Małe/Średnie/Duże),
 4. przedmiot działalności,
 5. liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w ostatnim roku obrotowym,
 6. nazwę i numer dokumentu rejestrowego,
 7. PKD (przeważająca/dominująca/podstawowa działalność gospodarcza oferenta),
 8. NIP,
 9. REGON,
 10. dane osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta (imię, nazwisko, funkcja/stanowisko),
 11. deklarację kandydata w zakresie wniesienia środków prywatnych, tzn. nie będących środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 12. dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,
 13. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

a)    art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b)    art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)    art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

14.oświadczenie, że na kandydacie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym oraz nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu Rozporządzenia KE 651/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.,

15.Inne dodatkowe dokumenty pozwalające rzetelnie ocenić spełnienie kryteriów wyboru określonych w pkt VIII (1-3).

 VI.        Termin składania zgłoszeń.

Zgłoszenia powinny zostać złożone w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie spółki Toruńskie Laboratorium Biznesu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu. Termin kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym do obliczenia terminu nie uwzględnia się dnia publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 19.03.2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju przedłużamy nabór  do dnia 06.04.2020r.

 VII.     Sposób i miejsce składania zgłoszeń.

Zgłoszenia należy w formie skanu dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przesłać na adres mailowy: fundusz@tfpk.pl. Decyduje data wpływu, a nie wysłania.

 VIII.  Kryteria wyboru (maksymalnie 40 pkt).

Kryteria wyboru:

 1. zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa (10 pkt),
 2. deklarowany wkład kandydata w realizację celu partnerstwa:

3 mln zł (5 pkt)

3,5 mln zł (7 pkt)

4 mln zł (10 pkt)

3.doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze:

– doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą przeznaczoną dla firm technologicznych i startupów (5 pkt),

– doświadczenie w pracy na rzecz wspierania startupów i firm technologicznych i polepszenia warunków rozwoju MŚP (10 pkt).

4. zaproponowany okres zarządzania infrastrukturą:

– 20 lat – 0 pkt

– 15 lat – 5 pkt

– 10 lat – 10 pkt

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie 2014-2020.

Wyłoniony zostanie jeden podmiot.

 IX.        Uwagi.

 1. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 2. Ocenie będą podlegać zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawi się je bez rozpatrzenia.
 4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie: https://tfpk.pl/kat_124_Torunskie_Laboratorium_Biznesu.html
 5. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a)    podpisania umowy lub porozumienia z kandydatem/ami na partnera, którego/których zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,

b)   unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

6.Po ogłoszeniu wyników naboru zostanie zawarta umowa lub porozumienie regulujące szczegółowe warunki współpracy:

a)      przedmiot porozumienia albo umowy,

b)      prawa i obowiązki stron,

c)      zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

d)     sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

e)      sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron
z postanowień tego porozumienia lub umowy.

7.W przypadku unieważnienia naboru spółka Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie poniósł z tego tytułu kandydat na partnera, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

8.Od ogłoszenia wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.


[1] Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013 r.) ze wsparcia EFRR są wykluczone przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.

Skip to content