O poręczeniach TFPK

Założenie nowej firmy lub rozwój istniejącej często wiąże się z potrzebą zdobycia środków finansowych. Poręczenia kredytowe TFPK dla przedsiębiorców to doskonały sposób na zabezpieczenie kredytu, dzięki któremu można ubiegać się o finansowanie, nie mając odpowiedniej zdolności kredytowej. Jest to szczególnie częsty przypadek wśród osób zaczynających swoją przygodę z działalnością gospodarczą. Jako doświadczona instytucja, pomagamy w uzyskaniu gwarancji różnego typu (wadialnej, dotacji czy leasingu). Są one regulowane przez Kodeks Cywilny. Wystawiając tego rodzaju dokument, zobowiązujemy się do spłaty pożyczki w wypadku, gdyby dłużnik nie był w stanie tego zrobić.

Od wielu lat wspomagamy w rozwoju firmy znajdujące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Poręczenie kredytowe TFPK, z którego korzystają przedsiębiorcy, jest często wybieranym zabezpieczeniem niwelującym ryzyko finansowania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą organizacją. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

Poręczenia udzielane przez nasz fundusz mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).

Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Oznacza to, że ryzyko związane z finansowaniem Państwa firmy spoczywa na naszym Funduszu. Jeśli więc starasz się o kredyt, pożyczkę lub leasing i potrzebujesz dobrych zabezpieczeń skorzystaj z naszego poręczenia.

Tfpk jest podmiotem, o krórym mowa w art. 97 ust. 7 punkt 4 oraz art. 450 ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, tj. podmiotem uprawnionym do udzielania poręczeń zapłaty wadium oraz poręczania zabezpieczeń realizacji umów

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Kto może korzystać z Poręczeń TFPK?

 • MŚP – mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • Start Up – firmy nowopowstające oraz we wczesnej fazie rozwoju
 • OPP – Organizacje Pożytku Publicznego*
 • PES – Podmioty Ekonomii Społecznej**
 • Beneficjent wsparcia finansowego – osoba bezrobotna ubiegająca się o dotację na założenie działalności gospodarczej***

*podmioty spełniające wymagania określone w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) i wpisane do Wykazu organizacji pożytku publicznego prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

**poręczenie może zostać udzielone Beneficjentowi, który w chwili udzielania poręczenia będzid posiadał statu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy lub status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i o wolontariacie.

***poręczenie może zostać udzielone Beneficjentowi, który w chwili udzielania poręczenia będzie posiadał status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

 

mające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Co poręczamy?

 • kredyty inwestycyjne i obrotowe
 • pożyczki inwestycyjne, obrotowe i inwestycyjno-obrotowe
 • leasing finansowy, operacyjny i zwrotny
 • mikropożyczki
 • dotacje dla bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej
 • środki dla Beneficjentów wsparcia finansowego przyznawane w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu.
 • wadia
 • gwarancje

Dlaczego poręczenia TFPK?

 • ułatwiają dostęp do kapitału koniecznego do rozwoju firmy
 • poprawiają wiarygodność firmy
 • skracają czas oczekiwania na kredyt, pożyczkę, leasing, dotację
 • obniżają ryzyko prowadzenia biznesu
 • umożliwiają swobodne dysponowanie majątkiem firmy
 • możliwość udziału w wielu przetargach jednocześnie

Wspieramy przedsiębiorców z wszystkich branż, a wnioski o poręczenie rozpatrujemy indywidualnie.

Nasze poręczenia dostępne są w całym województwie kujawsko-pomorskim.

 

Wszystkie poręczenia ułatwiają dostęp do kredytów, pożyczek i leasingu. Warto jednak zwrócić uwagę na warunki i zasady udzielania poszczególnych poręczeń. W zależności bowiem od rodzaju poręczenia warunki te mogą się różnić i dotyczyć różnych podmiotów.

Skip to content