Nowy produkt! Gwarancja należytego wykonania umowy

Dzięki naszemu poręczeniu firma startująca w przetargu nie musi wnosić gwarancji w formie pieniężnęj. Poręczenie pozwala przedsiębiorcy na zatrzymanie gotówki i przeznaczenie jej na inne cele.


Ponadto poręczenie umożliwia Państwu odzyskanie pieniędzy, które zostały już wpłacone na poczet gwarancji należytego wykonania. Wykonawca ma prawo w trakcie realizacji usługi zamienić formę gwarancji, a Zamawiający wypłacić Wykonawcy zatrzymane środki finansowe.

Poręczenie gwarancji należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości  jest dopuszczone oraz zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej z dopuszczalnych form wymienionych w art. 148 Ustawy PZP tj.:

  • pieniądzu,
  • gwarancji bankowej,
  • gwarancji ubezpieczeniowej,
  • poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*

Maksymalna kwota poręczenia gwarancji należytego wykonania umowy to 500 tys. zł.

W przypadku wyższych kwot istnieje możliwość współpracy podmiotów udzielających gwarancji należytego wykonania umowy, tak by spełnić Państwa oczekiwania w kwestii skutecznego zabezpieczenia.

Zabezpieczamy do 100% wymaganego poziomu zabezpieczenia.

W razie pytań prosimy o kontakt 566547170/ lub mail: fundusz@tfpk.pl

Skip to content