Najczęściej zadawane

PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania to dział, który chcemy budować dla Państwa i wraz z Państwem. Dlatego zachęcamy do zadawania pytań, pisząc na adres fundusz@tfpk.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych
Gdzie należy złożyć wniosek o udzielenie poręczenia?

Wniosek należy złożyć w banku/funduszu pożyczkowym wraz z wnioskiem o kredyt/pożyczkę. Następnie pracownik Banku/Funduszu, za zgodą Przedsiębiorcy, przesyła wniosek o udzielenie poręczenia wraz z załącznikami do Funduszu. Wniosek można także złożyć bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail fundusz@tfpk.pl

Jakie kredyty można zabezpieczyć poręczeniem Funduszu?

Poręczeniem Funduszu można zabezpieczyć: kredyty inwestycyjne i obrotowe przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej Przedsiębiorcy.

Czy stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje społeczne i zawodowe mogą ubiegać się o poręczenie Funduszu?

Tak. Warunkiem jest prowadzenie przez te organizacje działalności gospodarczej.

Co to jest poręczenie wadialne?

Poręczenie wadium przetargowego jest jedną z form wniesienia wadium
wymaganego przez zamawiającego, czyli organizatora przetargu.

Czy wadium w postaci poręczenia będzie akceptowane przez zamawiającego?

Wadium w postaci poręczenia Funduszu Poręczeniowego musi być zaakceptowane przez zamawiającego, ponieważ jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium, literalnie wymieniona w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Wadium może być wnoszone w (…) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)”. Podmioty te, to właśnie Fundusze Poręczeniowe

Skip to content