Moja własna firma – wersja Archiwalna

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     


Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. w Grudziądzu a:

 • Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc w Bydgoszczy;
 • Toruńskim Laboratorium Biznesu w Toruniu;
 • PAROL KONCEPT Rafał Parol w Dolnej Grupie.

 Okres realizacji projektu: 01.11.2021 roku – 30.06.2023 roku.

 
Grupa docelowa (Uczestnicy projektu) – 100 osób fizycznych (60K/40M), które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 18-29 lat,
w tym: 50 biernych zawodowo i 50 bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie pracy

 Cel projektu – zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania 100 osób w wieku 18-29 lat zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

od 01.11.2021 roku do 30.06.2023 roku.

Obszar realizacji projektu – województwo kujawsko-pomorskie

  
Etapy realizacji projektu :

 • Nabór formularzy rekrutacyjnych;
 • Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych;
 • Badanie predyspozycji u kandydatów/datek do prowadzenia działalności gospodarczej przed doradcę zawodowego;
 • Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
  i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Wsparcie eksperta dotacyjnego;
 • Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów;
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej  (w tym kontrole prowadzonych działalności gospodarczych), działalność gospodarcza musi być prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy;
 • Finansowe wsparcie pomostowe dla  osób, które otrzymały dotacje, wypłacane miesięcznie w kwocie do 2800 zł przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu na planowane spotkania
  z doradcą zawodowym i na szkolenia realizowane w ramach niniejszego projektu, stypendium za czas odbywania szkolenia.  

 Informacje o projekcie:

 • Siedziba Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych  Spółka z o.o.
  Grudziądz przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lokal nr 101,
  Zasięg biura: rejon: całe województwo kujawsko-pomorskie 

Biuro czynne jest w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach od 7:30 do 15:30;
we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; w piątki od godziny 7:30 do 14:00.

Dane teleadresowe:

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o. o.

86-300 Grudziądz, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

strona internetowa: www.gpk.grudziadz.pl

nr telefonu: 513 433 119  mail: gpk.mojafirma@gmail.com

 • Siedziba Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions
  Group Remigiusz Koc, Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4

Zasięg biura: miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski oraz miasto Włocławek
i powiat włocławski   

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Dane teleadresowe:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc 

85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4  

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653  mail: biuro@psg.edu.pl

 • Siedziba Toruńskiego Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.
  Toruń przy ul. Kopernika 27

Zasięg biura: miasto Toruń i powiat toruński    

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Dane teleadresowe

Toruńskie Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ul. Kopernika 27

strona internetowa: www.tfpk.pl

nr telefonu 56-654-71 -70 mail f.skowronski@tfpk.pl

 • PAROL KONCEPT Rafał Parol. 

Grudziądz przy ul. Dworcowej 14 lok 3 (Biuro projektu). 
Zasięg biura: rejon miasta Grudziądzu i powiatu grudziądzkiego  

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00

Dane teleadresowe:

PAROL KONCEPT Rafał Parol. 

86-300 Grudziądz, ul. Dworcowa 14 lok 3. 

strona internetowa: www.parolkoncept.pl

nr telefonu: 692 403 907 mail: parol.koncept@gmail.com


Wartość projektu:
4 884 411,10 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 839 440,54 zł

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin przyznawania środków

Załącznik nr 1 biznesplan

Załącznik nr 2 karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik nr 3 karta oceny merytorycznej biznesplanu

Załącznik nr 4 standardy oceny biznesplanów

Załącznik nr 5 wzór umowy o wsparcie finansowe

Załącznik nr 6 wniosek o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 7 karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 8 wzór umowy pomostowej

Załącznik nr 9 zaświadczenie poręczyciela

Załącznik nr 10 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Skip to content