Deklaracja
DOSTĘPNOŚCI

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tfpk.pl

Data publikacji strony internetowej: 30-05-2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30-06-2014

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona Funduszu posiada następujące ułatwienia:

 • wyrazistość ogólna (wielość kolorów na białym tle)
 • możliwość korzystania z kursora na klawiaturze w celu przesuwania treści
 • podświetlane linki
 • skróty klawiszowe:
 • większość zamieszczonych logo na stronie posiada automatyczne odwołanie do konkretnych stron internetowych
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • Możliwość zwiększania / zmniejszania rozmiaru liter
 • Skala szarości
 • Zmiana na wysoki kontrast
 • Odwracanie kolorów
 • Podkreślanie odnośników
 • Zwiększanie czytelności czcionki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest informatyk Funduszu, e-mail: w.openchowski@tfpk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 56 657-68-35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, podmiot publiczny może zapewnić dostęp alternatywny, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Funduszu prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kopernika, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie działki Funduszu znajduje się miejsce parkingowe. Wjazd od ulicy Piekary
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Funduszu.
 4. W budynku na każdej kondygnacji (parter, 1-2 piętro, poddasze i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do kamienicy może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W Funduszu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Aplikacja mobilna

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Skip to content