Baza
WIEDZY

W Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych wsłuchujemy się w głos naszych Klientów i Partnerów biznesowych. Z przyjemnością porozmawiamy z Państwem, odpowiemy na pytania i doradzimy, by wybrać najlepsze rozwiązanie.

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Analiza SWOT – metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości firmy. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Strenghts (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia).

Biznesplan – to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy, jak i dla celów komunikacji zewnętrznej. Stanowi kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia przed sobą przedsiębiorstwo. elementami biznesplanu są analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT. Biznesplan pełni szczególna rolę w procesie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji, będąc niedłącznym elementem każdego wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że planowane przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania firmą, biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone przedsiębiorstwa, jak i już funkcjonujące.

Barcampy – nieformalne, otwarte, interaktywne spotkania ludzi związanych z branżą internetową, podczas których wymieniają się doświadczeniami i pomysłami.

Cash flow – przepływ pieniądza pomiędzy przedsiębiorstwami. Może być gotówkowy lub bezgotówkowy. Uwzględnia wynik sprzedaży i koszty firmy.

CIP (ang. Competitiveness and Innovation Fremework Programme) – Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji ma na celu wspieranie działalności MSP, zapewnienie lepszego dostępu do finansowania oraz świadczenie usług wsparcia dla biznesu. Obejmuje kilka programów szczegółowych.

Franczyza (ang. franchising) – udzielenie przez jednego przedsiębiorcę praw do korzystania z jego marki i udostęnienie know-how innemu przedsiębiorcy, który pod szyldem franczyzodawcy będzie prowadził działalność i płacił za wykorzystanie wizerunku.

Gwarancja bankowa – to zwykła forma zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność spłaty kredytu. Jeżeli kredytobiorca nie odda kredytu z własnych środków to spłaty kredytu dokonuje gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia prowadzone są pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić wypłacona z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Gwarancja de minimis – to gwarancja udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielonego mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy (MSP). Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu, natomiast nie stanowi ona dotacji i nie wiąże się bezpośrenio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy.

Inkubatory przedsiębiorczości – instytucje wspierające młode firmy i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. Zwykle udostępniające start-upom na preferencyjnych warunkach powierzchnię biurową i świadczą dla nich usługi doradcze i szkoleniowe.

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) – instytucja wspierająca rozwój przedsiębiorczości, nie działająca w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczająca zysk na cele związane z rozwojem usług wspierających przedsiębiorczość. Oferta IOB obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. regionalne i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiębiorców i osób działających na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Kategorie IOB:

   Ośrodki przedsiębiorczości – realizują szeroko rozumianą promocję i inkubację przedsiębiorczości, dostarczają usługi wsparcia dla małych firm i aktywizują rozwój regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym. Typy: ośrodki szkoleniowo-doradcze, ośrodki przedsiębiorczości, centra biznesu, kluby przedsiębiorczości, punkty konsultacyjne, punkty konsultacyjno-doradcze, preinkubatory, inkubatory przedsiębiorczości.

   Ośrodki innowacji – realizują szeroko rozumianą promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości, dostarczają usługi proinnowacyjne, aktywizują przedsiębiorczość akademicką, koordynują transfer technologii i działają na rzecz współpracy nauki z biznesem. Typy: centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, e-inkubatory, parki technologiczne, naukowe, badawcze, przemysłowo-technologiczne, technopole.

   Instytucje finansowe – ułatwiają dostęp do finansowania działalności nowo powstałym i małym firmom bez historii kredytowej, dostarczają usługi finansowe dostosowane do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Typy: regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe, regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu.

 

Pomoc de minimis (pomoc o znikomym znaczeniu) – to dopuszczona prawem unijnym szczególna kategoria wsparcia udzielanego przez państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Uznaje się bowiem, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy (beneficjenta) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych (w okresie 3 lat kalendarzowych), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro. Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na euro po średnim kurskie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy.

Poręczenie – umowa cywilnoprawna przez którą jedna ze stron – poręczyciel – zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten ostatni sam go nie wykonał.

Projekt – zespół powiązanych ze sobą działań, które mają zplanowany z góry początek i koniec oraz zmierzają do osiągnięcia celu, np. poprzez wytworzenie unikatowego produktu, usługi czy wdrożenie nowego sposobu zarządzania.

Przedsiębiorstwo – za przedsiębiorstwo uważa sie podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza sie tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz przedsiębiorstwa rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące działalność gospodarczą.

Start Up – nowopowstająca firma lub organizacja w początkowej fazie rozwoju, stworzona w celu zbudowania i przetestowania najkorzystniejszego modelu biznesowego, który zapewniłby optymalny i efektywny rozwój przedsiębiorstwa. Są to firmy z krótką historią, aktywnie poszukujące rynków dla swoich produktów lub usług. Określenie start-up często używane jest dla zdefiniowania przedsiębiorstw zajmujących się nowymi technologiami lub prowadzącymi działających w internecie. Nimniej start up może powstać w każdej branży. Cechy charakteryzstyczne start upu to: niskie koszty rozpoczęcia działalności, wysokie ryzyko powodzenia, potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji.

Transfer technologii – przekazanie rozwiązań innemu podmiotowi, aby mógł je wykorzystać, np. do wdrożenia nowego produktu, usługi czy procesu produkcyjnego.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) – inicjatywa wspólnotowa pozadotacyjnego wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, nastawiona na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania.

Krajowy System Usług (KSU) – ogólnopolska sieć ośrodków wspierających rozwój biznesu. KSU działa w formule one-stop-shop, wszystkie usługi dostępne są w jednym miejscu: w Punkcie Konsultacyjnym KSU.

MŚP – mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

mikroprzediębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milnionów EUR.

średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników i jego roczny obrót lnie przekracza 50 milionów EUR ub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Wybrane rodzaje finansowania działalności gospodarczej

Rynek finansowy

Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe.

W zależności od okresu kredytowania wyróżniamy kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat).

Kredyt obrotowy – przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru. Utożsamiany jest z kredytem krótkoterminowym.

Rodzaje kredytów obrotowych:

 • kredyt w rachunku bieżącym
 • kredyt rewolwingowy
 • kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt inwestycyjny – przeznaczany jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego firmy. Służy finansowaniu inwestycji materialnych (zakupu środków trwałych typu samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowa, rozbudowa, nadbudowa czy modernizacja obiektów związanych z działalnością gospodarczą), niematerialnych (np. zakup papierów wartościowych), finansowych (np. zakup akcji lub udziałów).

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, przewidywanych zysków. Dlatego tak istotne jest opracowanie biznesplanu.

Kredyt inwestycyjny może być udzielany na finansowanie jednej określonej transakcji bądź w formie linii kredytowej, bez sprecyzowanych w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania transz.

 

Pożyczka – wg. art. 720 § 1. KC przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Art. 720 §2 Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

Co do zasady pożyczka może zostać udzielona przez osobę fizyczną lub instytucję i dotyczyć określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów. Udzielana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony, może być odpłatna lub nieodpłatna, a jej udzielenie nie wymaga określenia celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane. Oznacza to, że pożyczek może udzielać każdy, musi tylko posiadać pieniądze.

Pożyczki dla przedsiębiorców udzielane są przez wyspecjalizowane fundusze pożyczkowe, a ich cel jest ogólnie określony i wynika z charakteru danej pożyczki. W województwie kujawsko-pomorskim pożyczek dla firm, również tych na starcie, udziela Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o..

Pożyczka inwestycyjna to pożyczka udzielana na zakup środków trwałych, m.in.: maszyn, urządzeń, wyposażenia, nieruchomości, samochodów, a także na remonty, adaptacje itp.

Pożyczka obrotowa to pożyczka udzielana na pokrycie bieżących kosztów działalności, np. towary handlowe, materiały do produkcji, paliwo (w przypadku firm transportowych).

Pożyczkobiorca zobowiązany jest rozliczyć pożyczkę rachunkami, fakturami, umowami zgodnie z celem wskazanym we wniosku o pożyczkę oraz w terminie określonym w umowie.

Więcej o pożyczkach dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego na:

http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/oferta/pozyczki/

 

Prawne formy zabezpieczenia kredytu

osobowe:

 • poręczenie – zobowiązanie do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie
 • weksel własny in blanco
 • poręczenie wekslowe (awal)
 • gwarancja bankowa
 • przelew (cesja) wierzytelności
 • przystąpienie do długu

rzeczowe:

 • zastaw na rzeczach i prawach
 • blokada środków na rachunku bankowym
 • kaucja
 • bon na okaziciela
 • hipoteka – zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której założono księgę wieczystą. Przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku.

Przedsiębiorco!

Jeżeli starasz się o kredyt lub pożyczkę, ale z powodu krótkiej historii kredytowej lub braku wymaganych zabezpieczeń spotykasz się z odmową udzielenia finansowania, zapytaj o poręczenie Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. To dodatkowe zabezpieczenie spłaty długu zarówno dla Ciebie, jak i dla banku, które ułatwi uzyskanie kredytu, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi jego otrzymanie.

 

Leasing – jest szczególną formą finansowania polegającą na przekazaniu na określony czas gotowych dóbr inwestycyjnych. Leasingobiorca na podstawie umowy z leasingodawcą otrzymuje prawo korzystania, użytkowania przedmiotu lesingu za określone płatności w postaci czynszu leasingowego. Leasing może przybierać dwie formy: leasingu operacyjnego (dotyczącego krótkoterminowego użytkowania składnika majątku) i leasingu finansowego (dotyczącego długoterminowego użytkowania składnika majątku).

Leasing operacyjny – rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy dokonującego odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca (przedsiębiorca) może zaliczać całość czynszu leasingowego (raty leasingowe) w koszty uzyskania przychodu. Po upływie okresu umowy przedsiębiorca ma prawo wykupić przedmiot, który wziął w leasing.

Leasing finansowy – rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy. Przedsiębiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu, które razem z częścią odsetkową raty leasingowej zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca staje się właścicielem przedmiotu, który wziął w leasing, wraz z zapłaceniem ostatniej raty – nie musi wykupować przedmiotu. Umowa leasingu finansowego jest zbliżona do umowy kredytowej.

 

Faktoring jest formą finansowania działalności przedsiębiorstwa, polegającą na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług do innych przedsiębiorstw. Dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe wcześniej niż wynosi termin zapadalności wierzytelności handlowych. W rezultacie faktorant nie musi czekać na spłatę wierzytelności od dłużnika, zabezpieczając się jednocześnie przed ewentualnym opóźnieniem w spłacie. Wierzytelności skupowane są przez faktora za wynagrodzeniem, z reguły w formie dyskonta, czyli po cenie niższej niż ich wartość nominalna. Dyskonto jest wynagrodzeniem faktora.

 

Dotacja – nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom na realizację ich zadań. Dotacja ma charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią musi najczęściej spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi.

Więcej informacji m.in. na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

http://www.mojregion.eu/

http://www.coi.kujawsko-pomorskie.pl/

oraz

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/glowna.aspx

Warto skorzystać również z sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, które nieodpłatnie udzielają odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji na stronie: http://www.mojregion.eu/punkty-informacyjne/punkty-informacyjne.html

Rynek kapitałowy

Anioł biznesu to zamożna osoba fizyczna, indywidualny inwestor przeznaczający swój prywatny kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioł inwestując własne fundusze, decyzje o wejściu kapitałowym podejmuje w pełni samodzielnie i subiektywnie. Pozwala to na nieformalne podejście do realizowanych inwestycji nie ograniczone narzuconymi procedurami. Dzięki temu anioł biznesu jest w stanie poprowadzić proces inwestycyjny bardzo sprawnie. Naturalną konsekwencją działalności aniołów biznesu jest ich bezpośrednie zaangażowanie w zarządzanie projektem. Poza kapitałem anioły oferują tzw. „smart money”, czyli pomoc menedżerską, doświadczenie, kontakty, specjalistyczną wiedzę i umiejętności oraz know-how. Średnia wartość inwestycji aniołów biznesu kształtuje się na poziomie 80-250 tys. euro., a okres wyjścia z inwestycji wynosi 3-6 lat. Grupą docelową inwestycji w tej formule są innowacyjne firmy w fazie start up, dla których anioł biznesu jest swego rodzaju inkubatorem mającym wspomóc ich rozwój. Wbrew częstym opiniom, nie są to wyłącznie inwestycje w przedsiębiorstwa nowych technologii, czy internet. W większości przypadków, najistotniejszy dla anioła biznesu jest pomysł wyróżniający się na tle branży, w której firma działa.

Główną funkcją aniołów biznesu jest wypełnianie luki kapitałowej pomiędzy finansowaniem pozyskanym od znajomych, rodziny i z własnych oszczędności, a funduszami venture capital. Zdaniem ekspertów, w Polsce dotyczy to przede wszystkim przedsięwzięć wymagających zewnętrznego finansowania na poziomie 200 tys. – 5 mln złotych.

Indywidualni inwestorzy zrzeszają się w sieci aniołów biznesu, które umożliwiają zachowanie anonimowości, prowadzą selekcją projektów, ich odpowiednie przygotowanie oraz szkolenie przedsiębiorców i inwestorów.

Więcej informacji znajdziesz m.in. na stronach:

http://www.sooipp.org.pl/sieci-aniolowbiznesu.html

http://dlugitarg1-10.pl/INWESTORNIA/src/app/htdocs/Subpage:25,sieci_aniolow_biznesu

 

Fundusze kapitału zalążkowego (seed capital) to propozycja dla młodych, innowacyjnych firm we wczesnym stadium rozwoju, w tym również start up, o dużym potencjale wzrostu, posiadających dobry pomysł na biznes. Fundusz seed capital na etapie preinkubacji pomoże założyć firmę, opracować biznesplan, analizy finansowe i strategię działania, udostępni lokal na siedzibę wraz z niezbędną infrastrukturą. Gdy pomysł dojrzeje podjęta zostanie decyzja o dofinansowaniu rozwoju nowego produktu lub usługi. Zainwestowanie kapitału w młode przedsiębiorstwo rozpoczyna etap inkubacji. W zamian fundusz obejmuje nie więcej niż 50 proc. udziałów. Maksymalna wysokość dotacji dla pojedynczego przedsiębiorcy sięga 200 tys. euro. Największe szansę na wsparcie mają pomysły o wysokim potencjale technologicznym i rynkowym. Po kilku latach fundusz wychodzi z inwestycji z zyskiem, a pozyskane w ten sposób pieniądze są inwestowane w kolejne przedsięwzięcia.

Chcesz wiedzieć więcej wejdź na:

http://przedsiebiorca.pl/,

http://przedsiebiorca.pl/aip/,

http://bl.przedsiebiorca.pl/,

http://www.inkubatory.pl/

 

Fundusze venture capital dedykowane są dla małych, prężnie działających firm we wczesnych stadiach rozwoju, potrzebujących dofinansowania, by zwiększyć skalę działalności. Fundusze tego typu oferują przedsiębiorcom od kilku do kilkudziesięciu milionów euro z przeznaczeniem na inwestycje, rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, poprawę bilansu spółki lub przejmowanie innych spółek. Preferowane obszary inwestycyjne to biotechnologia, telekomunikacja, internet, informatyka. Nie oznacza to jednak wykluczenia przedsiębiorstw działających w tradycyjnych branżach, które także znajdują inwestorów w formule VC. W zamian za dofinansowanie i know-how fundusze venture capital obejmują udziały lub akcje w przedsiębiorstwie na poziomie przekraczającym często znacznie ponad 50% udziałów. Inwestycje funduszy VC mają na celu osiąganie średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości dofinansowanych przedsiębiorstw, odsprzedawanych po okresie 3 do 5 lat innemu inwestorowi lub debiutujących na giełdzie. Fundusze venture capital są jedną z odmian private equity.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

http://www.psik.org.pl/

 

Publiczna emisja akcji to propozycja nabycia papierów wartościowych firmy, skierowana do inwestorów za pośrednictwem rynku publicznego, w celu pozyskania kapitału na rozwój. Dla młodych, dynamicznych spółek na wczesnym etapie rozwoju, zainteresowanych debiutem giełdowym, a nie spełniających kryteriów wejścia na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych, utworzona została platforma NewConnect (NC). Zaletą NC jest prostota i niskie koszty debiutu. Spółka nie musi przygotowywać prospektu emisyjnego, nie ma też obowiązku przedstawiania raportów kwartalnych i audytowania raportów półrocznych. Pozyskanie środków z NewConnect jest relatywnie najłatwiej dostępne, a obecność na rynku publicznym i regularna publikacja wyników zwiększa wiarygodność firmy w oczach inwestorów i partnerów biznesowych.

Według przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych idealna spółka, debiutująca na NewConnect powinna reprezentować jeden z nowoczesnych sektorów gospodarki, np. IT, internet, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, eko-energia, posiadać wysoką dynamikę wzrostu, działać nie dłużej niż 4 lata, mieć przewidywaną kapitalizację w wysokości ok. 20 mln zł, poszukiwać kapitału od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów zł.

Więcej informacji można znaleźć pod adresami:

http://www.newconnect.pl/

http://www.gpw.pl/

http://www.ipo.pl/new_connect

http://newconnect.pb.pl/

Przedsiebiorco!

Jeżeli starasz się o kredyt, ale z powodu krótkiej historii kredytowej lub braku wymaganych przez bank zabezpieczeń spotykasz się z odmową jego udzielenia, zapytaj o poręczenie Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. To dodatkowe zabezpieczenie spłaty długu zarówno dla banku, jak i dla Ciebie, ułatwi uzyskanie kredytu, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi jego otrzymanie.

Przydatne linki

Skip to content