Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

wiarygodny partner w biznesie

Preferencyjne pożyczki dla MŚP !

Data publikacji: 2018-06-04

Kto może ubiegać się o pożyczkę:

 Mikroprzedsiębiorstwa, które działają na rynku nie dłużej niż 5 lat* i:

- prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

- nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS;

- nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie upadłościowe (układowe, likwidacyjne), ugodowe bankowe;

- nie widnieją w bazach nierzetelnych dłużników;

- zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel.

 

*na moment podpisania umowy pożyczki.

  

Pożyczki nie mogą być udzielane przedsiębiorcom:

 - sektora rolniczego;

- sektora leśnictwa i łowiectwa;

- sektora zbrojeniowego;

- sektora rybołówstwa;

- prowadzącym działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska;

- będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisu art.1 ust.7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (Dz.Urz. UE L214 z 09.08.2008).

 

 Warunki udzielania pożyczek:

 - kwota: od 5 000 zł do 100 000 zł;

- spłacane wraz z odsetkami w ratach miesięcznych;

- okres spłaty do 60 miesięcy (możliwe wydłużenie spłaty do 66 miesięcy i karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy);

- nie wymagają wkładu własnego;

- bez prowizji i innych dodatkowych kosztów;

- mają stałe oprocentowanie:   

- dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 24 miesięcy od 0,93%;

- dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji od 1,85%;

- dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność  gospodarczą od 24 do 60 miesięcy od 2,45%.

  

 Pożyczkę można przeznaczyć na:

 - inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane w szczególności z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa; rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa; dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie itp.,

- nabycie, wytworzenie i instalację środków trwałych, w tym budowli i budynków, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów, aparatury, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności: drogi wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych, itp.,

- nabycie prawa własności i wieczystego użytkowania gruntów, itp.,

- pokrycie wydatków na prace związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych,

- pokrycie wydatków modernizacyjnych i adaptacyjnych,

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 

Możliwe jest przeznaczenie 10% wypłaconych środków z pożyczki na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych lub wsparcie o charakterze obrotowym.

  

Pożyczka nie może być przeznaczona na:

- refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów oraz leasingu;

- spłatę zobowiązań publiczno-prawnych;

- współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego. Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

 

 Ubiegając się o pożyczkę, wraz z wnioskiem pożyczkowym i przesłanymi załącznikami wnioskodawca składa:

 - akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp.;

- zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia;

- dokumenty określające prawa do lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza - kopia umowy najmu, akt własności;

- kosztorys inwestycji, faktura proforma, umowy przedwstępne sprzedaży, listy intencyjne, inne;

- dokumenty dotyczące pozwoleń, uzgodnień dotyczące prowadzonej inwestycji na inwestycje budowlane;

- inne wg uznania (np. uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń; umowy kredytowe + 3 ostatnie potwierdzenia spłaty rat; umowy o współpracy: opinie bankowe);

- oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec US i ZUS.

 

Dokumenty finansowe:

 Uproszczona księgowość:

- kopię PIT-ów rocznych za ostatnie 2 lata;

- wydruk lub kserokopię książki przychodów i rozchodów za ostatni zamknięty okres z bieżącego roku;

- kserokopię książki środków trwałych.

 

Pełna księgowość:

- pełne sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata,

- bilans i RZS za I kwartał tego roku,

- kopię PIT-ów rocznych za ostatnie 2 lata.

 

Dokumenty poręczyciela pożyczki:

- kopia dowodu osobistego poręczyciela i jego współmałżonka;

- kwestionariusz oświadczenia majątkowego wg ustalonego wzoru;

- zaświadczenie o dochodach lub decyzja organu przyznającego świadczenie (emerytura/renta).

 

 

 

Załączniki
zobacz wszystkie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.